Hållbarhet

Vår målsättning är att verksamheten i sin helhet sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med principen om hållbar utveckling. Hållbar utveckling har tre likvärdiga dimensioner; en miljömässig, en social och en ekonomisk.
Yrkesfiske i dag är mycket hårt reglerat och övervakas genom olika myndighetstillstånd, bestämmelser, lagstiftning, tillsyn och rapporteringstvång. Utifrån detta uppfyller vi och vår verksamhet alla de kriterier som finns uppställda för  att vårt fiske sker enligt lag stadga. 
Våra fångster är inte certifierade enligt KRAV eller MSC. Orsaken till detta är de stora kostnader som en certifiering innebär och är för oss som för småföretagare är svåra att bära. Utan att vara certifierade är ändå våra tre ledande begrepp (liksom KRAV:s certifikat kräver) säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

  • Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör inte heller bottnar som trål kan göra.
  • Hållbara bestånd säkras genom att fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan, d.v.s ett traditionellt fiske i samklang med naturen.
  • Spårbarhet innebär att våra båtar kan positionsbestämmas vilket gör att det går att kontrollera att vi endast fiskar på godkända och licensierade bestånd.